Genetika -pojem DNA

 

Napsala MVDr.B. Neumannová , zpracováno  a upraveno  

z časopisu Svět psů 3/2013.

Pojmy skloňované ve všech pádech -

 genetika , gen.testy , modifikace a manipulace .....

Molekulární biologie zažívá neskutečný rozmach...

Jejich význam stoupá zejména při diagnóze dědič.onemocnění a odhalování strytých přenašečů chorob.

Také se mohou uplatnit při potvrzování  identity zvířat , ověření rodičovstvý .

Abychom ( jako laici) mohli lépe pochopit fungování genet.testů, je třeba si připomenout pár základních pojmů.

GENETIKA - biolog.věda , zkoumá dědičnost a proměnlivost živých organismů , související se schopností se rozmnožovat .

DĚDIČNOST - unikátní schopnosti živých organismů ,díky které se mohou předávat z generace na generaci určité znaky a vlohy ,

čímž je zajištěno pokračováné biolog.druhu .

ABY SE ALE DRUH MOHL VYVÍJET A ADAPTOVAT NA PROSTŘEDÍ A JEHO ZMĚNY ,

MUSÍ DISPONOVAT SCHOPNOSTÍ MĚNIT SVÉ VLASTNOSTI -  

TO JE PRÁVĚ TA PROMĚNLIVOST .

DĚDIČNOST JEDNOTLIVÝCH ZNAKŮ ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍ GENY - ůseky DNA-   ULOŽENÉ NA CHROMOZONU ,

které jsou základní jednotkou dědičné infornace .

Geny jsou uloženy na chromozonech za sebou ve specifickém a něměném pořadí  a tak každý gen má své unikátní místo na určitém chromozonu

( LOKUS)  a vyskytují se v různých formách .

Konkrétní formy genů se označují jako alely.

V každé buňce mimo spermií a vajíček najdeme dvě alely od každého genu.

POTOMEK TAK ZÍSKÁVÁ OD KAŽDÉHO RODIČE PO JEDNÉ ALELE , KTERÉ DOHROMADY VYTVOŘÍ PÁR .

Jedinec , který si ve své dědičné informaci nese dvě stejné alely , se označuje jako HOMOZYGOT .

Nositel dvou různých alel se označuje HETEROZYGOT .

Alely v páru se mohou navzájem ovlivňovat a na jejich vzájemném vztahu pak závisí , zda a jakým způsobem se konkrétní znak či vloha projeví.

Jedna alela může částečně  čí úplně potlačit účinky té druhé , pak zde hovoříme o dominanci a recesitivě, která může být úplná nebo neúplná .

KOLOMINANCE znamená , že se obě alely  projevují v plné míře a vzájemně se neovlivňují , v případě SUPERDOMINANCE vykazuje

heterozogot silnější formu znaku než oba homozygoti.

Z výše uvedeného vyplývá , že existuje několik druhů dědičnosti .

Některé mohou být vazány na pohlaví .... to když je sledovaný gen uložen   na pohlav.chromozonu.

Z hlediska zdraví v chovu zvířat mají velký vliv nemoci , které se dědí resecivně .- je tomu tak , že resesivně  dědičná onemocnění se mohou šířit v populaci bez jakýchkoli příznaků.

Když gen nefunguje .....za vznik omenocnění jsou zpravidla zoodpovědné mutace jedné z alel , které vedou k tomu , že gen nefunguje , tak jak by měl.

V tomto případě  je mutovaná alela resesivní .

U psů je známá rozsáhlá skupina nemocí s autosomálně resesivním typem dědičnosti , postihujíci řadu plemen .

Patří sem gen.onemocnění oka  kolií ,nebo progresivně retinální atrofie , která postihuje různá plemena ,  poruchy imunity ,

kardiomyopatie dobrmanů , zátěží vyvolaný kolaps labradorských retrívrů a mnoho dalších poruch .

Normální dominantní alela potlačuje alelu recesivní a tak se projeví pouze u jedinců , kteří mají dvě mutované recesivní alely.

Heterozygotní jedinci jsou pak skrytými přenašeči defektního genu , který na své potomky přenášejí s 50procentní pravděpodobností .

Pokud dojde ke spojení dvou nositelů defekt.genů , potomci se narodí s 25procentní pravděpodobností ,

skrytí nosiči s 50procentní pravděpodobností  

a zcela zdraví jedinci s 25procentní  pravděpodobností .

PROTOŽE U PŘENAŠEČŮ SE NEMOC NIJAK NEPROJEVUJE , 

BEZ GENET.TESTOVÁNÍ NEMÁME VŮBEC ŠANCI JE ODHALIT.

GENET .TESTOVÁNÍ HRAJE VÝZNAMNOU ROLI PŘI ELIMINACI NĚKTERÝCH OMENOCNĚNÍ .

 

Na co si dát pozor .... z výše uvedeného tedy vyplývá , že zvířata , u kterých se onemocnění projevilo ,

 přenášejí vadný gen na veškeré potomstvo ..

Pokud by měla být zvířata použita v chovu , tak výhradně ve spojení se zdravými jedinci  i zde je nutné však počítat s tím , 

že všichni potomci z takového spojení budou skrytí přenašečí .

Heterozygoty také není nutno vždy vyřazovaz v chovu - rozšiřují totiž genofond populace .

ABSOLUTNĚ JE VŠAK NEVHODNÉ SPOJENÍ DVOU PŘENAŠEČŮ ....pokud tedy používáme heterozygota , 

je naprosto nezbytné , aby druhý partner (rodič) byl zcela zdráv .... 

Další typy dědičnosti ......

- autosomálně dominantní , kdy onemocní i heterozygoti s jednou mutovanou alelou a příznaky omenocnění jsou stejné jako u homozygotů s oběma defektními kopiemy genů.

- autosomálně dominantní , s variabilní penetrací , kdy jsou heterozygoti postiženi , ale s variabilními přiznaky a rozsahem postižení .

 - Recesivní onemocnění vázána na chromozon X, kdy je defektní gen umístěn na pohlav.chromozonu X,

   zvířata samiččího pohlaví jsou skrytými nositeli a jen  samci onemocní .....

 .....aby to nebylo ''  tak jednoduché '' , některé vady se dělí na složité - za vznik onemocnění není zoodpovědný jeden gen ,

ale celá skupina genů a na rozvoji chorobných projevů se navíc významným způsobem podílejí i faktory vnějšího prostředí .

dokonalým přikladem je DKK .

PŘESTOŽE NENÍ GENETIKA VŠEMOCNÁ ,

VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM NÁM MŮŽE BÝT UŽITEČNÁ PŘI UDRŽOVÁNÍ  ZDRAVÉHO CHOVU

A PŘI SNAZE VYMÝCENÍ NĚKTERÝCH NEMOCÍ U DANÝCH PLEMEN.-

 

 
   Polská ch.s. Bertusowý gáj